Gebruiksvoorwaarden

Preambule

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) worden gesloten tussen Yvan's SPRL (Galerie de la Reine 12-18, 1000 Bruxelles , TVA BE 0862.273.976 ) (hierna “de Verkoper” of “de Onderneming” genoemd) en elke niet-commerciële natuurlijke persoon (hierna “de Consument” of “de Gebruiker” genoemd) die een aankoop wenst te doen op de website https://www.yvans.be/ (hierna de “Site” genoemd).

De verkoper en de consument worden hierna samen de “partijen” genoemd.

De partijen komen overeen dat uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden hun relatie regelen. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Zij zijn van toepassing zodra zij online zijn gepubliceerd.

Onderwerp

Het doel van de algemene voorwaarden is de verkoopvoorwaarden tussen de verkoper en de consument vast te leggen, vanaf het plaatsen van de bestelling tot en met de klantenservice, met inbegrip van betaling en levering.

De Algemene Voorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle producten en/of diensten die op de Site te koop worden aangeboden.

Het feit dat de Consument een bestelling plaatst op de Site impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Zij zijn te allen tijde toegankelijk op de Site en prevaleren, indien nodig, boven elke andere versie en boven de eigen algemene aankoopvoorwaarden van de Consument of andere.

Producten

De producten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die op de Website staan en waarvan is aangegeven dat ze door de Verkoper worden verkocht en verzonden (hierna de “Producten” genoemd). Zij worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De Producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. De verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in deze presentatie.

De foto’s van de Producten zijn niet contractueel.

Overdracht van eigendom

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaan alle risico’s van verlies en beschadiging van de betrokken goederen op de consument over zodra hij deze in bezit neemt.

Prijzen

De prijzen van de Producten zijn aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen. Zij houden rekening met de BTW en eventuele kortingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.

De weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van zichtbare fouten. In geval van weergave van een duidelijk afwijkende prijs, ongeacht de reden (computerfout, manuele fout, technische fout), wordt de bestelling - zelfs gevalideerd - geannuleerd, waarvan wij u zo spoedig mogelijk in kennis zullen stellen. U kunt dan desgewenst uw bestelling opnieuw plaatsen tegen de gecorrigeerde en exacte prijs.

De prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten (porto, verpakking en klaarmaken van het pakket volgens de geldende bedragen). Het bedrag van de leveringskosten wordt op de bestelbon vermeld vóór de validatie van de bestelling.

Indien een of meer belastingen of bijdragen, met name milieubelastingen, worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de Producten op de Website en op de verschillende verkoopmedia.

Een prijs kan echter niet worden gewijzigd zodra de bestelling van de consument is gevalideerd.

De bestelling

Voorafgaande identificatie van de consument

Om een bestelling te plaatsen moet de consument zich identificeren met zijn e-mailadres, telefoonnummer en postadres voor facturering.

De consument hoeft geen account aan te maken om een bestelling op de site te plaatsen.

Registratie en validatie van de bestelling

Zodra het winkelmandje is gevalideerd (via de knop “Bestelling bevestigen en betalen”), moet de consument deze algemene voorwaarden aanvaarden, het leveringsadres en de leveringswijze kiezen en ten slotte de betalingswijze valideren, waarmee de verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de consument wordt geformaliseerd.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de voor verkoop beschikbare producten. Elk geschil hierover zal worden behandeld in het kader van een eventuele uitwisseling en de hieronder genoemde garanties (artikel 8).

De Verkoper bevestigt de ontvangst van de bestelling zodra deze is gevalideerd door verzending van een e-mail.

In bepaalde gevallen, met name wanbetaling, een foutief adres of een ander probleem op de rekening van de Consument, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling van de Consument te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

Indien een besteld product niet beschikbaar is, wordt de consument hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

De annulering van de bestelling van dit Product en de eventuele terugbetaling ervan (alleen op Producten die beschikbaar zijn op het moment van de bestelling kan een inhouding worden toegepast, in tegenstelling tot uitgestelde producten), wordt dan uitgevoerd, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Betaalmethoden

Betalen kan via Bancontact, creditcard of bankoverschrijving.

De Verkoper gebruikt de betaaldienstverlener Stripe voor het innen en verwerken van de betalingen. Zie de gebruiksvoorwaarden van Stripe.

De consument moet bij de bestelling volledig betalen.

De rekening van de consument wordt pas gedebiteerd wanneer de bestelling door Stripe is gevalideerd.

In het geval dat Producten niet voorradig of niet beschikbaar zijn, zal de rekening alleen gedebiteerd worden voor het bedrag van de werkelijk verzonden Producten.

Levering

De Verkoper maakt gebruik van de dienstverlener DHL, via de DHL PARCEL CONNECT-dienst, om bestellingen aan huis te leveren. Ga naar de gebruiksvoorwaarden van DHL

De verkoper levert uitsluitend in de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden).

Bestellingen buiten de EU worden automatisch geannuleerd.

Tijdens bepaalde drukke periodes (uitverkoop, jaarlijkse vakantie, enz.) is de servicetijd niet gegarandeerd.

“Levering aan huis” in 48 tot 96 uur, onder de volgende voorwaarden:

  • Levering aan huis of op een ander door de consument aangegeven adres.
  • De levertijd wordt gerekend vanaf het moment dat het pakket met de Producten aan de DHL-dienstverlener wordt overhandigd.
  • In geval van levering naar bepaalde specifieke gebieden (eilanden, DOM-TOM) zullen de extra verzendkosten aan de klant worden gefactureerd.

“Levering in de winkel” binnen 48 tot 96 uur onder de volgende voorwaarden:

  • De consument verbindt zich ertoe de bestelling af te halen op het adres van Yvan’s BVBA (Galerie de la Reine 12-18, 1000 Bruxelles ). De verkoper behoudt zich het recht voor het adres voor het afhalen van de bestelling te wijzigen en zal de consument hiervan zo nodig in kennis stellen.
  • De consument en de verkoper komen een precieze datum en tijd voor de afspraak overeen om de bestelling veilig te kunnen leveren. De verkoper behoudt zich het recht voor om, zonder terugbetaling, te annuleren indien de consument niet aanwezig is op de overeengekomen leveringsafspraak. De datum, de plaats en het tijdstip van de leveringsafspraak worden na overleg tussen de verkoper en de consument overeengekomen.
  • In bepaalde uitzonderlijke situaties behoudt de verkoper zich het recht voor de levering te annuleren. De consument krijgt dan zijn geld terug.

Herroepingsrecht en retourzendingen

HERROEPINGSRECHT (ALLEEN VOOR LEVERINGEN IN EUROPA)

Deze bepaling geldt alleen voor verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is niet van toepassing op natuurlijke personen bij de uitoefening van hun commerciële, industriële, ambachtelijke of beroepsactiviteit, noch op rechtspersonen.

Alle in Europa geleverde producten komen in aanmerking voor terugbetaling, behalve die welke bij wet zijn uitgesloten en als zodanig zijn aangeduid, bijvoorbeeld producten die op verzoek van de consument zijn gepersonaliseerd.

De Producten moeten intact, compleet en in hun oorspronkelijke verpakking zijn.

De consument beschikt over een herroepingsrecht van vijftien (15) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst of afhaling van de producten.

De consument kan het product per post naar de verkoper terugsturen. De kosten voor het terugzenden van het product per post zijn voor rekening van de consument (behalve in het geval van een defect product bij ontvangst, of een fout bij de verzending van het product; het bewijs is voor rekening van de consument).

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, wordt de Consument verzocht contact op te nemen met de Verkoper per telefoon op , per e-mail onder vermelding van zijn bestelnummer en factuuradres.

De Verkoper vergoedt de Consument de teruggezonden Producten binnen 14 dagen na ontvangst van het pakje of na ontvangst van het bewijs van terugzending van het pakje, onder voorbehoud van naleving van de hierboven vermelde voorwaarden, alsook de basis leveringskosten van deze laatste indien de Consument zijn volledige bestelling terugstuurt (leveringen met supplementen worden terugbetaald binnen de grenzen van de basis leveringskosten).

De consument moet het product binnen 14 dagen terugsturen.

Indien de Consument niet de gehele bestelling terugstuurt en één of meer van de bestelde Producten behoudt, zal het bedrag van de “uitgaande” leveringskosten door de Verkoper worden ingehouden.

De terugbetaling geschiedt via het betaalmiddel van de geretourneerde bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor de terugbetaling uit te stellen totdat de goederen zijn teruggevonden of totdat de consument het bewijs van verzending van het product heeft geleverd.

Teruggave en terugbetaling

De consument beschikt tevens over vijftien (15) dagen om terugbetaling te vragen.

De Consument moet het Product aan de Verkoper terugsturen via de DHL PARCEL CONNECT service waarmee het pakket is verstuurd.

De retourkosten zijn voor rekening van de verkoper, met uitzondering van eventuele douanekosten en andere uitzonderlijke verzendkosten.

Ruilen is niet mogelijk gezien de aard van de producten (unieke stukken) die door de verkoper te koop worden aangeboden.

Handtekening en bewijs

In alle gevallen vormen het online verstrekken van het creditcardnummer en de definitieve validatie van de bestelling het bewijs van de volledigheid van de genoemde bestelling overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 en de betaling van de bedragen die gemoeid zijn met het beslag op de producten die op de bestelbon staan.

Deze validatie staat gelijk aan een handtekening en een uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen op de Website.

In geval van frauduleus gebruik van zijn bankkaart wordt de Consument echter verzocht om, zodra hij een dergelijk gebruik vaststelt, contact op te nemen met de Klantendienst per telefoon op of per e-mail .

De geautomatiseerde registers, die in de computersystemen van de verkoper en zijn partners onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bijgehouden, gelden als bewijs van de mededelingen, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

De archivering van bestelbonnen en facturen geschiedt op een betrouwbare en duurzame drager zodat een getrouwe en duurzame kopie ontstaat overeenkomstig artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

Verantwoordelijkheden

De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Website verkochte producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. De verkoper is echter niet aansprakelijk indien de niet-nakoming van zijn verplichtingen te wijten is aan een onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde bij de overeenkomst of aan een geval van overmacht in de zin van de Belgische rechtspraak.

De verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van internet, met name een dienstonderbreking, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

Het risico van verlies of beschadiging van goederen die als gevolg van een online aankoop zijn geleverd, gaat pas op de consument over wanneer de consument (of een door de consument aangewezen derde) de goederen fysiek in ontvangst neemt.

Intellectueel eigendom

Alle elementen van de Website, zowel visuele als auditieve, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of octrooien. Evenzo zijn de handelsmerken, logo’s, tekeningen en modellen die op de Website staan het exclusieve eigendom van het Bedrijf. De openbaarmaking ervan mag niet worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of enig recht om de genoemde merken en door het auteursrecht beschermde onderscheidende elementen te gebruiken. Zij mogen dus niet worden gebruikt op straffe van overtreding.

Derhalve mag geen van de documenten van de Website worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, verzonden of verspreid op welke wijze dan ook.

Een kopie van het materiaal mag echter uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de consument op een computer worden gedownload, op voorwaarde dat de consument de informatie in het materiaal niet wijzigt en alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact laat. Wijziging van deze materialen of het gebruik ervan voor andere doeleinden vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf.

De Consument die een persoonlijke website heeft en voor persoonlijk gebruik een eenvoudige link op zijn site wil plaatsen die rechtstreeks naar de homepage van de Website verwijst, moet toestemming vragen aan het Bedrijf. Dit vormt in geen geval een impliciete affiliatieovereenkomst.

Anderzijds is elke hypertekstlink naar de Website die gebruik maakt van de techniek van framing of in-line linking strikt verboden. In elk geval moet elke link op verzoek van de Vennootschap worden verwijderd.

Bescherming van persoonsgegevens

De Website verzamelt persoonsgegevens van zijn Gebruikers, met name in de hieronder beschreven gevallen. De verzamelde gegevens zijn die welke de gebruiker zelf verstrekt wanneer hij deze diensten gebruikt, met uitzondering van het IP-adres dat wordt geregistreerd:

contact: deze gegevens worden opgeslagen in een database en ingevoegd in een e-mail, die automatisch naar de verkoper wordt gestuurd. Door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken, aanvaardt de Gebruiker dat de Onderneming zijn gegevens verzamelt en verwerkt.

aanmaak van een bestelling: deze gegevens worden bewaard in een databank. Het wordt alleen gebruikt voor het rechtstreeks verzenden van transactie-e-mails. Als het contact leidt tot een relatie met het bedrijf, worden deze gegevens bewaard voor klantenbeheer. Door het daartoe bestemde vakje bij de bestelling aan te vinken, stemt de Gebruiker in met het ontvangen van reclame;

Inschrijvingsformulier nieuwsbrief: Deze gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard in een database bij Mailchimp en SendInBlue. De Gebruiker wordt verzocht de gebruiksvoorwaarden van Mailchimp en SendInBlue te raadplegen. Door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen en daarmee uitdrukkelijk in te stemmen, stemt de Gebruiker ermee in dat de Onderneming hem nieuwsbrieven (commerciële aanbiedingen) kan sturen. Deze gegevens worden bewaard totdat de gebruiker zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Daartoe kan de Gebruiker de link volgen die daartoe onderaan elke nieuwsbrief is voorzien;

betalingsgegevens: gevoelige betalingsgegevens (kaartnummer, bankrekening) worden uitsluitend door de betalingsdienstaanbieder Stripe opgeslagen. In geen geval kan de Verkoper verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de diefstal van deze gegevens, aangezien de Verkoper deze op geen enkel moment tijdens het bestelproces in zijn bezit heeft.

cookies: dit is een bestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen wanneer deze de Site raadpleegt. Ze worden gebruikt om de surfervaring van de Gebruiker en de efficiëntie van de Site te verbeteren. De Gebruiker kan het gebruik ervan te allen tijde weigeren door zijn internetbrowser te configureren. De Gebruiker wordt verzocht het tabblad “Vertrouwelijkheid” van de Site te raadplegen voor alle informatie met betrekking tot dit punt. De verzamelde gegevens zijn: naam, voornaam, geslacht, taal, postadres van levering, factuuradres, aanvullend postadres, telefoonnummer van levering, telefoonnummer van facturering, e-mailadres en IP-adres.

Overeenkomstig de Belgische wetgeving en vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft de Gebruiker, wiens gegevens worden verzameld, het recht om zijn gegevens te raadplegen, om de wijziging ervan te vragen en eventueel de volledige of gedeeltelijke verwijdering ervan. Hij heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens. Daartoe kunnen zij een schriftelijk verzoek sturen per post naar het adres: Galerie de la Reine 12-18, 1000 Bruxelles , , per e-mail .

Klachten over niet-naleving van de Verordening kunnen worden gericht aan de Belgische Privacycommissie (die vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt), op het e-mailadres commission@privacycommission.be.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschil zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

De Website is in overeenstemming met de Belgische wetgeving en de Verkoper garandeert in geen geval de naleving van de lokale wetgeving die van toepassing kan zijn op de Consument, wanneer deze laatste de Website bezoekt vanuit andere landen dan België.

Wettelijke garantie

Een wettelijke garantie van de producten voor een periode van 2 jaar als het gaat om een fabricageprobleem en niet om misbruik.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 26.02.2020

Waar kunt u ons vinden?

Koninginnegalerij 12-18
1000 Brussel
Maandag - Zaterdag
10:30 - 18:30
Zondag
11:30 - 17:30
Yvan's Jewellers